Sản phẩm

Nền tảng và công nghệ

Để phục vụ mục tiêu xây dựng nền tảng và xử lý, khai thác dữ liệu hiệu quả, Mobifos đang tập trung vào các công nghệ nền tảng sau:

  • Mobifos nghiên cứu và phát triển các công nghệ xử lý và lưu trữ phân tán dữ liệu người dùng phục vụ các hệ thống online hàng triệu người dùng.

social-graph

  • Mobifos nghiên cứu và phát triển các công nghệ tối ưu hóa việc truyền tải và hiển thị dữ liệu media (ảnh, video) trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, di động, TV thông minh...

p2p-media-streaming

  • Mobifos nghiên cứu và phát triển các công nghệ khai phá dữ liệu để tạo ra các dịch vụ giá trị gia tăng trên các tập dữ liệu lớn.

recommendation-system