Sản phẩm

Định hướng về các công nghệ nền tảng của Mobifos

Mobifos định hướng trở thành công ty phát triển các nền tảng (platform) phục vụ việc phát triển đang rất nhanh của các ứng dụng / games trên thiết bị di động.:

  • Mobifos ứng dụng các công nghệ mới nhất về phát triển ứng dụng / games trên nền tảng di động (iOS, Android/HyperOS)
  • Mobifos nghiên cứu và phát triển các công nghệ truyền tải, xử lý và lưu trữ phân tán dữ liệu người dùng phục vụ các hệ thống trực tuyến với số lượng người dùng lớn.
  • Mobifos liên tục tiến hành các thử nghiệm xâm nhập sử dụng các công cụ bảo mật tiên tiến, nhằm cảnh báo các nhà phát triển ứng dụng / games về các lỗ hổng bảo mật cũng như phát triển các thư viện bảo mật (security framework) dành cho ứng dụng / games.